Warunki korzystania z aplikacji BuildDesk BDEC BDEA

Warunki korzystania z aplikacji BuildDesk Energy Certificate - BDEC

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsze "Warunki korzystania z aplikacji BuildDesk Energy Certificate " (dalej: Warunki korzystania) są integralną częścią "Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.builddesk.pl " (dalej:

   Regulamin) i stanowią jego uszczegółowienie w zakresie korzystania z aplikacji BuildDesk Energy Certificate.

  2. Naruszenie Warunków korzystania jest jednoznaczne z naruszeniem Regulaminu.

  3. Aplikacja BuildDesk Energy Certificate jest udostępniana Użytkownikom za pośrednictwem

   serwisu www.builddesk.pl .


 2. Zakres usług

  1. Aplikacja BuildDesk Energy Certificate - aplikacja służąca do wyznaczania charakterystyki energetycznej i

   generująca raporty pozwala na uzyskanie raportów będących wynikiem opracowania danych wprowadzonych w części promesującej BuildDesk Energy Certificate.

  2. Aplikacja BuildDesk Energy Certificate pozwala na wygenerowanie, po połączeniu z serwerem BuildDesk, podglądu wersji roboczej świadectwa oraz generowanie danych w formacje XML do importu do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

  3. Aplikacja BuildDesk Energy Certificate pozwala na wygenerowanie, po połączeniu z serwerem BuildDesk, raportu będącego projektowaną charakterystyką energetyczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

  4. Aplikacja BuildDesk Energy Certificate Professional pozwala na wygenerowanie, po połączeniu z Sewerem BuildDesk, raportu cieplno-wilgotnościowego stanowiącego analizę przegród budowlanych pod kątem spełnienia warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  5. Usługodawca może rozbudowywać aplikacje o inne możliwe do wygenerowania raporty a ich udostępnienie nie

   wymaga zmiany niniejszych Warunków Korzystania.

  6. Usługodawca zapewnia, że aplikacja zapewnia generowanie dokumentów zgodnych z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

  7. Zgodnie z zapisami rozporządzenia wskazanego w ust. 6 aplikacja korzysta z danych klimatycznych udostępnionych na stronach Ministerstwa Infrastruktury pod adresem http://www.mi.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1787735-p_1.htm. Użytkownik akceptując niniejsze "Warunki korzystania" oświadcza, że zapoznał się z opisem dostępnym na stronie internetowej pod wskazanym adresem a w szczególności z zapisem nakładającym na osobę sporządzającą świadectwo energetyczne odpowiedzialność za wykorzystanie danych klimatycznych udostępnionych przez

   Ministerstwo Infrastruktury na potrzeby sporządzania świadectw energetycznych.

  8. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość odpowiedzialności za wykonanie obliczeń na podstawie danych

   klimatycznych pochodzących ze stacji meteorologicznych, gdzie zakres danych obejmuje niepełne 30-letnie ciągi pomiarowe. Stacje te są oznaczone w aplikacji i użytkownik decyduje o wykorzystaniu danych klimatycznych z nich pochodzących.

  9. Usługodawca oświadcza, że w żaden sposób nie oferuje wyżej wymienionych danych klimatycznych w celach

   komercyjnych i że są one wykorzystywane jedynie w celu umożliwienia sporządzenia świadectwa energetycznego.


 3. Użytkownicy

  1. Podgląd świadectwa energetycznego wygenerowanego przez serwer BuildDesk Energy jest dokumentem. Wydruk nie stanowi świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzonego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków.

  2. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku może stanowić załącznik do projektu budowlanego i może zostać sporządzona jedynie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia projektowe.

  3. ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. nie weryfikuje uprawnień użytkowników do sporządzania świadectw energetycznych oraz do projektowania i nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie świadectwa energetycznego oraz projektowanej charakterystyki energetycznej przez osobę nie posiadającą stosownych uprawnień.


 4. Wymagania techniczne

  1. Minimalne wymagania systemowo-sprzętowe dla wersji off-line umożliwiające prawidłowe stosowanie BDEC to system operacyjny Microsoft Windows 7/8/10/11, RAM 256 MB (zalecane 512 MB), procesor Pentium 3 1000MHz. Pewne funkcje programu wymagają połączenia z Internetem i zainstalowania w komputerze użytkownika przeglądarki internetowej. Aplikacja działa tylko po jej uprzednim zainstalowaniu na komputerze/laptopie użytkownika.

  2. Do otwierania plików *.pdf z potrzebny jest program Adobe Reader 5.0 lub nowszy.


 5. Sposób korzystania z aplikacji

  1. Wprowadzenie danych umożliwiających generowanie świadectw energetycznych oraz projektowanej

   charakterystyki energetycznej do BuildDesk Energy Certificate w jej części promesującej nie wymaga rejestracji.

  2. Generowanie wyników obliczeń charakterystyki energetycznej za pośrednictwem serwera BuildDesk Energy Certificate wymaga zarejestrowania się użytkownika w serwisie www.panel.builddesk.pl

  3. Po przygotowaniu danych za pomocą BuildDesk Energy Certificate - aplikacji promesującej użytkownik loguje się do serwera BuildDesk i zamawia raport szczegółowy - projektowaną charakterystykę energetyczną budynku, dane w formacie XML, raport cieplno - wilgotnościowy lub inny raport oferowany przez usługodawcę.

  4. Raport przygotowywany jest na serwerze w formacie Adobe Acrobat pdf i przygotowywany jest do pobrania przez

   Użytkownika.


 6. Płatność

  1. Konto PRO jest kontem ograniczonym czasowo, pozwalającym na generowanie raportów oraz korzystanie z usług dodanych przez określony czas, który w zależności od wybranej opcji wynosi 3 miesiące, 6 miesięcy bądź rok.

   Konto może posiadać ograniczenie dzienne ilości generowanych raportów. Szczegółowe informacje na temat ograniczeń zawarte sa w cenniku.

  2. Jeżeli użytkownik nie posiada wykupionego konta czasowego PRO, płatność za wygenerowanie świadectwa energetycznego jest dokonywana za pomocą umownych jednostek płatniczych zwanych "kredytami".

  3. Użytkownik ma możliwość wykupienia konta czasowego PRO bądź zakupienia "kredytów" za pośrednictwem

   serwisu przelewy24.pl, PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068.

  4. . Płatność dokonywana jest za pomocą przelewów bankowych lub kartą kredytową.

  5. Za każdy dokonany zakup konta czasowego PRO lub "kredytów" Użytkownik otrzymuje fakturę w postaci pliku w

   formacie pdf. Plik wysyłany jest na adres mailowy podany w chwili rejestracji.

  6. Opłata za raporty wygenerowane powyżej limitu dziennego konta czasowego PRO będzie obliczana według cennika zamieszczonego na stronie internetowej panel.builddesk.pl, bdec.builddesk.pl oraz www.builddesk.pl z tym, że Usługodawca zastrzega sobie możliwość oferowania warunków promocyjnych zakupu "kredytów" dla posiadaczy aktywnych kont PRO. Użytkownik, który wykorzystał dzienny limit generowania raportów będzie

   informowany o konieczności zakupienia "kredytów" dla wygenerowania raportów w ilości przekraczającej limit dzienny. Możliwość wygenerowania raportów w ilości przekraczającej limit dzienny możliwa jest dopiero po dokonaniu zakupu kredytów.

  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny kredytu.


 7. Rejestracja i weryfikacja

  1. Dane osobowe gromadzone przez Usługodawcę w procesie rejestracji związanej z korzystaniem z aplikacji

   BuildDesk Energy Certificate są chronione i wykorzystywane na zasadach określonych w Polityce prywatności. Usługodawca przechowuje te dane jedynie w celu prawidłowego wykonania Usługi.

  2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością, w szczególności na przekazywanie mu informacji handlowych.

  3. Użytkownik będący osobą fizyczną, który wprowadzi do systemu w związku z korzystaniem z aplikacji swój adres wyraża zgodę na przetwarzanie tego adresu przez usługodawcę w zakresie opisanym w sekcji VIII pkt.2 Warunków korzystania.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wprowadzenie adresu osoby fizycznej do

   systemu przez osobę do tego nieuprawnioną.


 8. Inne dane

  1. Zgodnie z sekcją V. Warunków korzystania dane budynku wprowadzone do systemu są zapamiętywane i

   przechowywane w serwerze przez Usługodawcę.

  2. Usługodawca ma prawo wykorzystywać te dane w celach związanych ze swoją działalnością, w szczególności w celach statystycznych i marketingowych. Usługodawca ma także prawo przekazywać te dane w dowolnej formie podmiotom trzecim w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym również działalnością marketingową. Dane te będą wykorzystywane tylko w celach prowadzenia analiz i raportów, przy zachowaniu

   tajemnicy na temat adresu obiektu nawet przy analizie konkretnego przypadku. Udostępnieniu nie podlega adres budynku. Usługodawca zapewnia, że dane te nie zostaną wykorzystane w celu sporządzenia oferty na wykonanie świadectwa energetycznego.

  3. Usługodawca ma prawo wykorzystać te dane w celach marketingowych i doradczych poprzez przekazanie danych o użytkowniku i jego projekcie do działu sprzedaży ROCKWOOL

  4. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z danych wskazanych w ust. 1 w zakresie wskazanym w ust. 2.

  5. Dane techniczne budynku oraz jego lokalizacja są zapamiętywane na serwerze i przechowywane.

Warunki korzystania z aplikacji BuildDesk Energy Audit - BDEA

BuildDesk Energy Audit jest programem obliczeniowym do przygotowania audytów energetycznych i remontowych przy modernizacji budynków. Program umożliwia przeliczenie wartości uzyskanych dzięki modernizacji oszczędności zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz normą PN EN ISO 13790:2009. W połączeniu z serwerem BuildDesk (serwer generacji wydruków) umożliwia przygotowanie opracowań takich jak m.in. audyt termomodernizacyjny, audyt remontowy, audyt energetyczny, DPAE (dokument podsumowujący audyt energetyczny) stanowiący załącznik do wniosku o płatność w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze.


 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsze "Warunki korzystania z aplikacji BuildDesk Energy Audit" (dalej: Warunki korzystania) są integralną częścią "Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.builddesk.pl " (dalej: Regulamin) i stanowią jego uszczegółowienie w zakresie korzystania z aplikacji BuildDesk Energy Audit.

  2. Naruszenie Warunków korzystania jest jednoznaczne z naruszeniem Regulaminu.

  3. Aplikacja BuildDesk Energy Audit jest udostępniana Użytkownikom za pośrednictwem serwisu www.builddesk.pl .


 2. Zakres usług

  1. Aplikacja BuildDesk Energy Audit pozwala na przeprowadzenie kompletnego audytu energetycznego budynku zgodnego z wymogami ustawy z dnia 21 listopada2008 . o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o

   centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W wyniku użytkowania aplikacji BuildDesk Energy Audit Użytkownik otrzymuje kompletny wydruk, który po podpisaniu przez audytora może stanowić element dokumentacji do wniosku o kredyt z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, weryfikowany przez bank.

  2. Program przygotowuje opracowanie w wersji elektronicznej PDF. Opracowanie to jest pełnym dokumentem zgodnym ze wzorem audytu energetycznego i części audytu remontowego według rozporządzenia w spawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.


 3. Użytkownicy

  1. ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje pozytywnej weryfikacji audytu sporządzonego za pośrednictwem aplikacji BuildDesk Energy Audit przez weryfikatora i uzyskania w oparciu o ten audyt kredytu termomodernizacyjnego lub kredyt remontowego.

  2. ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za sporządzenie audytu przez użytkownika i za

   odrzucenie go przez weryfikatora.

  3. ROCKWOOL Polska Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przyznanie dofinansowania w ramach programu

   priorytetowego Czyste Powietrze.

  4. ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. w żaden sposób nie weryfikuje formalnych uprawnień oraz umiejętności użytkownika do sporządzania i oferowania opracowań wykonanych za pomocą programu BuildDesk Energy Audit


 4. Wymagania techniczne

  1. Minimalne wymagania systemowo-sprzętowe dla wersji off-line umożliwiające prawidłowe stosowanie BDEA to system operacyjny Microsoft Windows 7/8/10/11, RAM 256 MB (zalecane 512 MB), procesor Pentium 3 1000MHz. Pewne funkcje programu wymagają połączenia z Internetem i zainstalowania w komputerze użytkownika przeglądarki internetowej. Aplikacja działa tylko po jej uprzednim zainstalowaniu na komputerze/laptopie użytkownika.

  2. Do otwierania plików *.pdf z potrzebny jest program Adobe Reader 5.0 lub nowszy.


 5. Sposób korzystania z aplikacji

  1. Korzystanie z aplikacji BuildDesk Energy Audit w pełnym zakresie z możliwością dokonywania wydruków sporządzonych audytów szczegółowych, które mogą stanowić element dokumentacji do wniosku o kredyt

   termomodernizacyjny lub remontowy zgodnie z sekcją II.1. wymaga zarejestrowania się Użytkownika w serwisie

   BuildDesk, posiadania aktywnego konta w serwisie oraz dokonania opłaty poprzez wykupienie Kredytów lub konta Audyt opisanego w rozdziale VI Płatność niniejszych Warunków korzystania. Po wejściu na stronę aplikacji

   Użytkownik ma możliwość zapoznania się z niniejszymi Warunkami korzystania.

  2. Bez rejestracji w serwisie i konieczności uiszczenia opłaty Użytkownik może korzystać z aplikacji w ograniczonym zakresie, który umożliwia mu uzyskiwanie wyników optymalizacji i wariantów modernizacji, który pozwalają na wstępna ocenę czy możliwe jest uzyskanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej i w jakim zakresie.

   Użytkownik może pobrać program ze strony https://www.builddesk.pl/bdea. Program po zainstalowaniu na komputerze użytkownika pozwala na wprowadzenie danych i uzyskanie ww. wyników.

  3. Po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w serwisie system automatycznie przesyła wcześniej wprowadzony przez Użytkownika projekt w programie BDEA na serwer, gdzie zapisuje go na koncie Użytkownika. Po przesłaniu

   wprowadzonych danych przez Użytkownika następuje ich analiza, wycena generacji audytu i po akceptacji Użytkownika wykonanie audytu, który zostaje wygenerowany w postaci pliku PDF. Audyt jest zapamiętywany i przechowywany także na serwerze Usługodawcy i Użytkownik może go dalej pobierać.

  4. Dane techniczne budynku, a także adres budynku wprowadzone w celu przeprowadzenia audytu przez

   Użytkownika są zapamiętywane na serwerze i przechowywane.


 6. Płatność

  1. Płatność za usługi świadczone za pośrednictwem serwisu www.builddesk.pl, opisane w niniejszych Warunkach korzystania może być dokonana poprzez: wykupienie konta Audyt, bądź poprzez zakup umownych jednostek płatniczych zwanych Kredytami.

  2. Jeżeli użytkownik nie posiada wykupionego konta czasowego Audyt, płatność za wygenerowanie świadectwa energetycznego jest dokonywana za pomocą umownych jednostek płatniczych zwanych "kredytami", zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej builddesk.pl/cennik.

  3. Użytkownik ma możliwość wykupienia konta czasowego Audyt bądź zakupienia "kredytów" za pośrednictwem serwisu przelewy24, prowadzonego przez PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068.. Płatność dokonywana jest za pomocą przelewów bankowych lub kartą kredytową.

  4. Za każdy dokonany zakup konta czasowego Audyt lub "kredytów" automatycznie wystawiana jest faktura. Faktura przesyłana jest na adres mailowy podany przy rejestracji. Ponadto cały czas na koncie Użytkownika w historii zakupów ma on dostęp do podglądów wygenerowanych faktur.

  5. Opłata za audyty wygenerowane powyżej limitu dziennego konta czasowego Audyt będzie obliczana według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.builddesk.pl/cennik i stron jej podległych z tym, że Usługodawca zastrzega sobie możliwość oferowania warunków promocyjnych zakupu "kredytów" dla posiadaczy aktywnych kont Audyt. Użytkownik, który wykorzystał dzienny limit generowania audytów będzie informowany o konieczności zakupienia "kredytów" dla wygenerowania audytów w ilości przekraczającej limit dzienny. Możliwość wygenerowania audytów w ilości przekraczającej limit dzienny możliwa jest dopiero po dokonaniu zakupu kredytów.

  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny kredytu oraz cen konta Audyt.


 7. Rejestracja i weryfikacja

  1. Dane osobowe gromadzone przez Usługodawcę w procesie rejestracji związanej z korzystaniem z aplikacji BuildDesk Energy Audit są chronione i wykorzystywane na zasadach określonych w Polityce prywatności. Usługodawca przechowuje te dane jedynie w celu prawidłowego wykonania usług.

  2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością, w szczególności na przekazywanie mu informacji handlowych.

  3. Użytkownik będący osobą fizyczną, który wprowadzi do systemu w związku z korzystaniem z aplikacji swój adres wyraża zgodę na przetwarzanie tego adresu przez usługodawcę w zakresie opisanym w sekcji VIII pkt.2 Warunków korzystania.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za wprowadzenie adresu osoby fizycznej do systemu przez osobę do tego nieuprawnioną.

  5. Dane osobowe osób trzecich (fizycznych i prawnych) wymagane w audycie nie są gromadzone a uzupełnienie ich w samym dokumencie odbywa się już po wygenerowaniu opracowania w pliku PDF. Dane te nie są w żaden sposób gromadzone i przetwarzane przez usługodawcę. Za sposób i zakres wykorzystania tych danych ponosi odpowiedzialność wyłącznie Użytkownik wprowadzający te dane.


 8. Inne dane

  1. Zgodnie z sekcją V. Warunków korzystania dane budynku wprowadzone do systemu są zapamiętywane i przechowywane w serwerze przez Usługodawcę.

  2. Usługodawca ma prawo wykorzystywać te dane w celach związanych ze swoją działalnością, w szczególności w celach statystycznych i marketingowych. Usługodawca ma także prawo przekazywać te dane w dowolnej formie podmiotom trzecim w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym również działalnością marketingową. Dane te będą wykorzystywane tylko w celach prowadzenia analiz i raportów, przy zachowaniu tajemnicy na temat adresu obiektu nawet przy analizie konkretnego przypadku. Udostępnieniu nie podlega adres budynku. Usługodawca zapewnia, że dane te nie zostaną wykorzystane w celu sporządzenia oferty na wykonanie świadectwa energetycznego.

  3. Usługodawca ma prawo wykorzystać te dane w celach marketingowych i doradczych poprzez przekazanie danych o użytkowniku i jego projekcie do działu sprzedaży ROCKWOOL

  4. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z danych wskazanych w ust. 1 w zakresie wskazanym w ust. 2.

  5. Dane techniczne budynku oraz jego lokalizacja są zapamiętywane na serwerze i przechowywane.