Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług drogę elektroniczną w ramach serwisu http://bdea.builddesk.pl/

Definicje

 1. Usługodawca – ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Cigacicach, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000089825, NIP 972-000-52-36, o kapitale zakładowym 93.360.220zł.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 3. Usługa elektroniczna („Usługa”) – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w oparciu o niniejszy regulamin. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną znajduje się w „Warunkach Korzystania” dotyczących poszczególnych aplikacji dostępnych dla Użytkowników w serwisie http://bdea.builddesk.pl/
 4. Serwis http://bdea.builddesk.pl/ - serwis internetowy należący do Usługodawcy, za pośrednictwem którego Usługodawca umożliwia dostęp do aplikacji i świadczy usługi na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz stanowiących jego integralną część „Warunkach korzystania” z poszczególnych aplikacji;
 5. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. nr 171, poz. 1800);
 7. System teleinformatyczny - oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 8. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 9. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin;
 11. Warunki korzystania – wszelkie „Warunki korzystania” będące regulacjami dotyczącymi użytkowania poszczególnych aplikacji udostępnianych Użytkownikom w serwisie www.builddesk.pl stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  • zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie,
  • prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika w zakresie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie,
  • zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie,
  • zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z Usług wskazanych w Regulaminie drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Usługodawca świadczy czynności zgodnie z Regulaminem i „Warunkami korzystania” odnoszącymi się do poszczególnych aplikacji.
 4. Użytkownik obowiązany jest przestrzegać Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu www.builddesk.pl.

II. Zakres świadczonych Usług

Zakres świadczonych usług jest uzależniony od rodzaju aplikacji udostępnionej Użytkownika za pośrednictwem serwisu http://bdea.builddesk.pl/ i jest on szczegółowo określony w konkretnych „Warunkach korzystania” regulujących zasady użytkowania danej aplikacji.

III. Rejestracja

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do poszczególnych aplikacji jako użytkownik niezalogowany (gość) bądź jako użytkownik zalogowany.
 2. Rejestracja odbywa się za pomocą strony internetowej www.builddesk.pl gdzie użytkownik podaje adres mailowy (login użytkownika) oraz hasło wraz z powtórzeniem i akceptuje poniższy regulamin. Następnie na podany w trakcie rejestracji adres mailowy wysyłany jest link potwierdzający rejestrację i aktywujący konto. Po jego kliknięciu użytkownik przenoszony jest do serwisu www.builddesk.pl gdzie uzupełnia dane dot. jego osoby. Po dokonaniu tych czynności konto użytkownika jest w pełni aktywne.
 3. Użytkownik posiadając aktywne konto może dokonywać zakupu usług na zasadach określonych w Warunkach korzystania z poszczególnych aplikacji.

IV. Konto

 1. W przypadku, gdy korzystanie z danej aplikacji będzie wymagało od Użytkownika zarejestrowania się, zasady rejestracji określone są w Warunkach korzystania dotyczących poszczególnych aplikacji.
 2. Jeżeli Użytkownik w celu korzystania z aplikacji w serwisie będzie tworzył konto nazwa wybrana przez Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich. W przypadku, gdy ta nazwa będzie naruszała prawa osób trzecich wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Użytkownik, a Usługodawca jest wyłączony od udziału w sporach powstałych na tym tle.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy jest również wyłączona, jeżeli wybrana przez Użytkownika nazwa będzie niezgodna z prawem albo dobrymi obyczajami.
 4. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
 5. Nazwa wybrana przez Użytkownika nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 6. Użytkownik nie jest upoważniony do przekazywania praw dostępu do swojego konta osobom trzecim. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie zdarzenia mające związek z wykorzystaniem swojego konta w sposób nieuprawniony.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania i ograniczenia praw dostępu do konta w każdym czasie z każdej przyczyny.

V. Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym i korzystania z oferowanych aplikacji są różne w zależności od rodzaju aplikacji i są szczegółowo określone w poszczególnych „Warunkach korzystania”.
 2. Korzystanie z wszelkich udostępnianych Użytkownikom za pośrednictwem serwisu www.builddesk.pl aplikacji dopuszczalne jest, poza wymaganiami wskazanymi w innych postanowieniach Regulaminu oraz w poszczególnych „Warunkach korzystania”, pod następującymi warunkami:
  • korzystanie będzie przebiegało w sposób, który nie spowoduje uszkodzenia lub unieruchomienia lub utrudnienia działania aplikacji,
  • nie będą stosowane żadne automatyczne sposoby, które umożliwią dostęp do aplikacji i korzystanie z nich w pełnym zakresie z pominięciem procedury określonej w Regulaminie i „Warunkach korzystania”,
  • nie będą wykorzystywane żadne sposoby umieszczania aplikacji lub ich części na innych stronach internetowych,
  • aplikacje nie będą w żaden sposób modyfikowane, poza wprowadzaniem do nich danych, których wprowadzenie jest niezbędne do prawidłowego wykorzystania aplikacji.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt a).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją serwisu,
  • wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług.
 5. Usługodawca jest uprawniony do przesyłania Użytkownikowi, który zarejestrował się i posiada aktywne konto Informacji handlowych. Użytkownik przez zarejestrowanie się w serwisie w celu korzystania z konkretnej aplikacji wyraża na to zgodę.
 6. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz „Warunków Korzystania” odnoszących się do poszczególnych aplikacji udostępnianych Użytkownika za pośrednictwem serwisu www.builddesk.pl. „Warunki Korzystania” dotyczące poszczególnych aplikacji stanowią integralną część Regulaminu. Ich naruszenie stanowi naruszenie Regulaminu.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisiewww.builddesk.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

VI. Płatność

 1. Jeżeli z Warunków korzystania z poszczególnych aplikacji wynika, że korzystanie to jest płatne, Użytkownik ma obowiązek dokonać opłat według cennika zamieszczonego w odnoszących się do poszczególnych aplikacji „Warunków Korzystania”.
 2. Forma i sposób dokonywania płatności są określone w poszczególnych „Warunkach korzystania”.
VII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu i „Warunków Korzystania”, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązek naprawienia przez Usługodawcę szkody nie obejmuje utraconych przez Użytkownika korzyści (lucrum cessans).
 2. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, „Warunkami Korzystania” lub przepisami prawa,
  • utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich),
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  • szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika lub nie posiadania przez niego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do właściwej realizacji usługi, a wskazanego w niniejszym Regulaminie,
  • inne zdarzenia wskazane w pozostałych przepisach Regulaminu bądź „Warunkach Korzystania”.
 3. Usługodawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z usług a także środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania zawarte są na stronie www.builddesk.pl
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw.
 5. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu www.builddesk.pl.
VIII. Prawa autorskie

 1. Usługodawca udostępniając za pośrednictwem Serwisu www.builddesk.pl informacje, przypomina Użytkownikom o konieczności respektowania praw własności intelektualnej.
 2. Usługodawca informuje, że wszystkie zawarte na stronach internetowych wchodzących w skład Serwisu http://bdea.builddesk.pl/ znaki towarowe, dokumenty i inne materiały, w szczególności teksty, grafika, zdjęcia, dźwięki, materiały wideo są chronione prawem autorskim. Wybrane i zastosowane w serwisie treści, a także jego układ, stanowią odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 3. Zamieszczenie określonych w ust. 2 materiałów w serwisie www.builddesk.pl ma charakter informacyjny, a wykorzystanie tych materiałów inne niż określone w Regulaminie, następujące bez pisemnej zgody Usługodawcy i podmiotów uprawnionych, stanowi naruszenie prawa.
 4. Treść, stron WWW o której mowa w niniejszym przepisie może być kopiowana i umieszczana na stronach internetowych nie powiązanych z BuildDesk oraz w korespondencji elektronicznej tylko i wyłącznie z jednoczesnym zamieszczeniem w treści informacji bądź wiadomości elektronicznej aktywnego linku (hiperłącza) do strony ROCKWOOL
 5. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Usługodawcę lub przez inny uprawniony podmiot.
 6. Odstępstwa od zasad wskazanych w § 1 – 5 mogą wynikać wyłącznie z „Warunków Korzystania” odnoszących się do poszczególnych aplikacji i być podyktowane charakterem i celem danej aplikacji.

IX. Reklamacje

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy serwisu podany w serwisie www.builddesk.pl w zakładce Kontakt. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez właściciela serwisu. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailem przesłanym na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Serwis http://bdea.builddesk.pl/, za pomocą którego możliwy jest dostęp do aplikacji jest własnością BuildDesk i jest przez nią administrowany.
 2. Wszelkie dane osobowe pojawiające się na tej stronie będą chronione zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z innymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Uzyskane dane osobowe są ściśle tajne i będą przetwarzane przez BuildDesk oraz podmioty powiązane z BuildDesk wyłącznie w celu usprawnienia i rozwoju należących do nich stron www oraz innych produktów. Bez zgody Użytkownika Usługodawca nie będzie wykorzystywał danych osobowych Użytkownika w celu innym niż informowanie go o nowych działaniach i nowościach w swojej ofercie, oraz nie będzie przekazywał ich stronom trzecim w celach marketingowych.
 4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.